Πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικών δεδομένων) είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής (τέρμα της οδού Μακρυγιάννη), Α.Φ.Μ. 095318624, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Αρ. Γ.ΕΜ.Η. 112415908000, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5552000, αριθμός τηλεομοιοτυπίας 210 5550870, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εφεξής «η εταιρεία».

Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/EE – GDPR) και του εθνικού Νόμου 4624/2019. Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών τoυ ιστοτόπου της και να τηρεί τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της Ε.Ε. και του εθνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Τι δεδομένα συλλέγουμε

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπό μας χωρίς να κληθεί ή να υποχρεωθεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δυνατότητα ενημέρωσής του για τα νέα του χώρου, τις νέες κυκλοφορίες, τυχόν προσφορές καθώς και τις εκδηλώσεις που τυχόν λαμβάνουν χώρα στα καταστήματά μας κλπ. μέσω της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και διαφημιστικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης και διακοπής της λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και διαφημιστικών μηνυμάτων.

2. Πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα;

Η συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και χρήση των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον και στην έκταση που θεμελιώνεται σε μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και πάντα σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και την τήρηση των αντίστοιχων εγγυήσεων. Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον νόμιμο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
Η εταιρεία συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και εμπορικής προώθησης (marketing). Με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ωστόσο πρόσβαση σε αυτά ενδέχεται να αποκτούν εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας και συγκεκριμένα πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών marketing, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της στα πλαίσια του ως άνω σκοπού. Οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελούντες την επεξεργασία στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και της ειδικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που η εταιρεία μας έχει καταρτίσει μαζί τους, βάσει της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, στα οποία υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα βάσει διατάξεων της νομοθεσίας.

3. Συγκατάθεση χρήστη

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον έχετε συναινέσει προς τούτο.

4. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και
  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

5. Περίοδος αποθήκευσης αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής.

6. Ανήλικοι

Η εν λόγω υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, συνεπώς η εταιρεία δε θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

7. Τροποποίηση όρων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

8. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλεφωνικά στο 210 5552000 (εσωτ. 120) καθώς και σε οποιοδήποτε από τα καταστήματά μας.

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2020

Εγγραφή στο newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

+30 210 555 2000